Crna Gora

Poznate ličnosti Crne Gore

Pokraj rijeka Crne Gore, njenih jezera i mora, pokraj šuma i surovih kamenjara rođeni su i stasavali neki od najvećih svjetskih književnika, slikara, režisera, sportista i junaka, hrabrih ljudi koji su zadivili svijet. Teritorijalno mala Crna Gora je iznjedrila značajan broj velikih ličnosti. Ovdje ćemo navesti samo neke poznate ličnosti Crne Gore.

Živko Nikolić, Foto: S. Vuković

Živko Nikolić (1941 – 2001)

Najveći crnogorski filmski reditelj, televizijski reditelj i scenarista.

Više o Živku možete pročitati ovdje.

Marko Miljanov Popović

Marko Miljanov Popović Drekalović (1833 – 1901)

Narodni književnik, vojskovođa i vojvoda iz plemena Kuči. Napisao je djela: “Primjeri čojstva u junaštva”, “Pleme Kuči”, “Život i običaji Arbanasa” itd.

Više o Marku Miljanovom Popoviću možete pročitati ovdje.

Miodrag Dado Đurić

Miodrag Dado Đurić (1933 — 2010)

Jedan od najvećih svjetskih slikara savremene umjetnosti 20. vijeka. Takođe, jedan od najistaknutijih predstavnika današnje figurativne umjetnosti.

Više o Dadu Đuriću možete pročitati ovdje.

Čedomir Ljubo Čupić

Čedomir Ljubo Čupić (1913 – 1942)

Čovjek koji se smijao smrti. Student prava, politički komesar čete u Nikšićkom odredu prtizana i narodni heroj Jugoslavije. Njegovo hrabro držanje i pobjedonosni osmjeh na strijeljanju u drugom svjetskom ratu ovjekovječen je fotografijom, koja je postala simbol otpora u svijetu.

Više o Ljubu Čupiću ovdje.

Milovan Đilas (1911 – 1995)

Politički radnik, publicista i književnik. Visoki funkcioner Komunističke partije, kasnije više puta osuđivan.

Više o Milovanu Đilasu ovdje.

Mihailo Lalić

Mihailo Lalić (1914 – 1992)

Književnik, partizan, urednik.
Pisac romana: “Svadba”, “Zlo proljeće”, “Raskid”, “Lelejska gora”, “Hajka” itd.

Više o Mihailu Laliću ovdje.

Nikac od Rovina (1726 – 1776)

crnogorski junak u vrijeme Osmanlijskog carstva.

Više o Nikcu od Rovina ovdje.

Petar I. Petrović Njegoš (1748 – 1830)

kanonizovan kao Sveti Petar Cetinjski, mitropolit crnogorski i vladar od 1782. do 1830. godine. Utemeljivač moderne Crne Gore. Napisao je jednu od prvih knjiga o crnogorskoj istoriji.

Više o Svetom Petru Cetinjskom ovdje.

Petar II Petrović Njegoš (1813 –1851)

Crnogorski vladar, vladika, pjesnik i filozof. Njegova se djela svrstavaju u red najznačajnijih dijela crnogorske književnosti. Najznačajnija Njegoševa djela su “Luča mikrokozma” “Gorski vijenac, “Lažni car Šćepan Mali” i “Ogledalo srpsko”.

Više o Petru II Petroviću Njegošu ovdje.

Sveti Vasilije Ostroški (1610 – 1671)

Pravoslavni svetac, rođen u Hercegovini.

Manastir Ostrog između Nikšića i Danilovgrada je mjesto hodočašća za vjernike svih religija, a ljudi iz cijelog svijeta dolaze da se pomole svecu. 

Više o Svetom Vasiliju Ostroškom ovdje.

Vasilije Vaso Ćuković (1858 – 1933)

Najveći narodni dobrotvor.

Više o Vasiliju Vasu Ćukoviću možete pročitati ovdje.

Svetlana Kana Radević (1937 —2000)

Prva žena arhitekta u Crnoj Gori i jedan od najuspešnijih arhitekata u bivšoj SFRJ. Najznačajnije delo Svetlane Kane Radević je Hotel Podgorica u Podgorici. 

Više o Svetlani Kani Radević ovdje.

Petar Lubarda

Petar Lubarda (1907 – 1974)

Jedan od najvećih crnogorskih i svjetskih slikara 20. vijeka.

Više o Petru Lubardi možete naći ovdje.

Blažo Jovanović (1907 – 1976)

Političar, državnik, revolucionar i antifašista, pravnik i humanista.

Više o Blažu Jovanoviću možete pronaći ovdje.

Famous people from Montenegro

Along the rivers of Montenegro, its lakes and the sea, next to forests and rough rocks, were born and grew up some of the world’s greatest writers, painters, directors, athletes and heroes, brave people who amazed the world. Territorially small Montenegro has produced a significant number of great personalities. Here are just a few of famous people from Montenegro.

Živko Nikolić (1941 – 2001)

The greatest Montenegrin film director, television director and screenwriter.

You can read more about Živko Nikolić here.

Marko Miljanov Popović Drekalović (1833 – 1901)

Writer, military leader and duke from the Kuči tribe. He wrote: “Examples of Humanity and Bravery“, “The Kuči Tribe in Folk Stories and Poems“, “Life and the Customs of Albanians“, etc.

You can read more about Marko Miljanov Popović here.

Miodrag Dado Đurić (1933 — 2010)

One of the world’s greatest painters of contemporary art of the 20th century. Also, one of the most prominent representatives of today’s figurative art.

You can read more about Miodrag Dado Đurić here.

Čedomir Ljubo Čupić (1913 – 1942)

A man who laughed at death. A law student, political commissar of the company in the Nikšić detachment and a national hero of Yugoslavia. His courageous demeanor and triumphant smile at the shooting in World War II is immortalized by photography, which has become a symbol of resistance in the world.

More about Ljubo Čupić here.

Milovan Đilas

Milovan Đilas (1911 – 1995)

Political worker, publicist and writer. A high-ranking Communist Party official, he was later convicted several times.

More about Milovan Đilas here.

Mihailo Lalić (1914 – 1992)

Writer, partisan, editor.

Writer of the novel: “Wedding”, “Evil Spring”, “Breakup”, “Lelejska gora”, “Chase”, etc.

More about Mihailo Lalic here.

Nikac od Rovina (1726 – 1776)

Montenegrin hero during the Ottoman Empire.

More about Nikac od Rovina find here.

Petar I Petrović Njegoš

Petar I Petrović Njegoš (1748 – 1830)

canonized as Saint Peter of Cetinje, Metropolitan of Montenegro and ruler from 1782 to 1830. Founder of modern Montenegro. He wrote one of the first books on Montenegrin history.

More about St. Peter of Cetinje here.

Petar II Petrović Njegoš

Petar II Petrović Njegoš (1813 –1851)

Montenegrin ruler, bishop, poet and philosopher. His works are among the most important parts of Montenegrin literature. Njegoš’s most significant works are “Luča mikrokozma”, “Gorski vijenac”, “Lažni car Šćepan Mali” and “Ogledalo srpsko”.

More about Peter II Petrovic Njegos here.

Sveti Vasilije Ostroški (1610 – 1671)

Orthodox saint, born in Herzegovina. The Ostrog Monastery between Nikšić and Danilovgrad is a place of pilgrimage for believers of all religions, and people from all over the world come to pray to the saint.

More about Saint Basil of Ostrog here.

Vasilije Vaso Ćuković

Vasilije Vaso Ćuković (1858 – 1933)

The greatest people’s benefactor.

You can read more about Vasilije Vaso Ćuković here.

Svetlana Kana Radević (1937 — 2000)

The first woman architect in Montenegro and one of the most successful architects in the former SFRY. The most significant work of Svetlana Kane Radević is the Hotel Podgorica in Podgorica.

More about Svetlana Kana Radević here.

Petar Lubarda (1907 – 1974)

One of the greatest Montenegrin and world painters of the 20th century.

You can find more about Petar Lubarda here.

Blažo Jovanović

Blažo Jovanović (1907 – 1976)

Politician, statesman, revolutionary and anti-fascist, lawyer and humanist.

You can find more about Blažo Jovanović here.

Categories

/ /
0
Share
Facebook Twitter
BACK TO LIST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating*